Asmens duomenų apsauga

 

 Duomenų subjektų teisės ir įgyvendinimo tvarka Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos asmens duomenų tvarkymo taisyklės. Taisyklių priedai. Konfidencialumo įsipareigojimas.

 

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: +37063838538, +37052758866, el. p. bdar@sabelija.lt

 

Kita aktuali informacija 

Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas 

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bc0837f27f9511e89188e16a6495e98c