Informacinių technologijų mokytojų metodinis pasitarimas

IT mokytojų metodiniame pasitarime susipažinome su ŠMM patvirtintais Valstybinių ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų, mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų 2017-2019 m. kvalifikacijos tobulinimo prioritetais, įsivertinome, kurie nacionaliniai prioritetai yra aktualiausi rajono IT mokytojams, aptarėme kvalifikacijos tobulinimo/si poreikius. Kalbėjome apie IT ugdymo aktualijas, aptarėme ŠMM 2016 sudarytos darbo grupės projektą „Siūlymai dėl informatikos priešmokyklinio ugdymo turinio parengimo ir informatikos bendrųjų programų atnaujinimo ir šių programų diegimo veiksmų plano sudarymo“, susipažinome su UPC organizuoto švietimo bendruomenės forumo „Kas aktualu šiais mokslo metais“ pranešimais, su rugsėjo mėn. vykusių LIKS organizuojamų „Kompiuterininkų dienų 2017“ aktualijomis, pasidalinome įspūdžiais iš moderniųjų technologijų ir verslumo renginio „SWITCH“, stebėjome ir aptarėme video medžiagą, išbandėme apklausų ir refleksijos įrankį Mentimeter.

Metodinio pasitarimo metu išsirinkome rajono IT mokytojų metodinio būrelio pirmininkę - Valentiną Janušienę, Molėtų gimnazijos informacinių technologijų mokytoją metodininkę.