Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursai

   Mokinių rudens atostogų metu spalio 28-30 d. vyko Specialiosios pedagogikos ir specialiosios psichologijos kvalifikacijos tobulinimo kursų I-ji sesija. Programa skirta mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir bendrojo ugdymo programas, kurie nėra išklausę ne mažesnės apimties nei 60 valandų arba 2 studijų kreditų kursų anksčiau arba studijų metu.

Programos tikslas – tobulinti mokytojų kompetenciją ugdyti specialiųjų ugdymosi poreikių turinčius mokinius, pritaikant ugdymosi procesą, bendradarbiaujant, pritaikant ugdymo(si) turinį, vertinant individualią kiekvieno mokinio pažangą ir pasiekimus.

Mokymus vedė Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos psichologės R. Vidžiūnienė, R. Misiulienė, specialioji pedagogė E. Rožėnienė ir logopedė L. Repšienė.