Konsultacija ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogams

Kaip kelti ugdymo(si) tikslus ir uždavinius, tinkamai planuoti ir modeliuoti ugdomąją veiklą, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus - viena pagrindinių pedagogo funkcijų ir tai ypač aktualu kaimo mokyklose veikiančių mišrių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių pedagogams. Tikslu padėti šiems pedagogams gruodžio 28 d. organizuota konsultacija. Dalyviai aiškinosi planavimo procedūras ir modeliavimo galimybes, plano formas ir struktūrines dalis, aptarė kylančias problemas ir kartu ieškojo sprendimo būdų. Gerąją darbo patirtį apie veiklos planavimą pristatė J. Adomėnienė ir L. Leipuvienė iš „Vyturėlio“ vaikų lopšelio-darželio bei D. Simanavičienė iš „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio.