Mokyklų metodinė taryba aptarė metodinės veiklos prioritetus 2015-2016 m. m.

      Mokyklų metodinė taryba, kurią sudaro dalykų metodinių būrelių pirmininkai, koordinuojama Molėtų švietimo centro aptarė 2015-2016 m. m. metodinės veiklos prioritetus, vykdytas veiklas, artimiausius darbus. Spalvingą rudens dieną, po pamokų, išvažiuojamasis posėdis vyko Naujasodyje: Alantos dvare mokytojai pasidžiaugė V. Žuko dailės darbais, Alantos TVM bendravo su pavaduotoja I. Kavaliauskiene.

Numatyta metodinės veiklos kryptis - mokymo/si gerinimas: pamokos tobulinimas, IKT naudojimas ugdymo procese, ugdymo turinio integravimas ir dalykų sąsajos, darbas su specialiųjų poreikių mokiniais, mokymosi pagalbos teikimas; pilietinis, emocinis mokinių ugdymas bei sveikatinimo veiklos mokyklos bendruomenei.