Diskusija apie mokyklose vykdomų prevencinių programų aktualumą ir poreikį

Apskrito stalo „Prevencinės programos ir jų vieta mokyklos gyvenime“ metu susirinkę mokyklų direktoriai, pavaduotojai, Vaiko gerovės komisijų nariai, socialiniai pedagogai diskutavo apie rajono mokyklose vykdytų ir  vykdomų prevencinių programų patirtis, jų tikslingumą, integravimą į ugdymo turinį, jas vykdant kylančias problemas. Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro lektorės pristatė psichoaktyvių medžiagų vartojimo prevencinę programą „Savu keliu“. Diskusijos metu nuspręsta ieškoti galimybių į šią daugeliui rajono mokyklų aktualią programą įsitraukti rajono mastu.