Vyko Molėtų r. mokyklų metodinės tarybos posėdis

     Vasario 11 d. rajono mokytojų dalykinių metodinių būrelių pirmininkai rinkosi į virtualų pasitarimą, kurio darbotvarkė buvo įvairi numatomais aptarti klausimais.

Molėtų r. ŠPT psichologė Rūta Misiulienė supažindino su VU mokslininkų projekto „Nuotolinis vaikų ugdymas pandemijos dėl Covid-19 metu: grėsmės bei galimybės ekosisteminiu požiūriu“ pagrindiniais rezultatais ir rekomendacijomis.

Molėtų „Saulutės“ vaikų lopšelio-darželio mokytoja metodininkė Daiva Vasiljevienė pristatė pačios sukurtas ir sėkmingai naudojamas metodines priemones „Savos gamybos žaidimai“, kurios nustebino gausa, estetika, kūrybiškumu. Priemonės pateiktos su visomis parengimo ir naudojimo žaidimuose instrukcijomis bei rekomendacijomis. Metodinės priemonės aprobuotos bendru metodinės tarybos pritarimu. Nuoširdžiai dėkojame mokytojai už gražias iniciatyvas, norą dalintis ir bendradarbiauti.

Trečias darbotvarkės punktas - Atnaujinamo ugdymo turinio aptarimas. Molėtų r. ŠPT metodininkė, l. e. direktorės pareigas Alma Vidžiūnienė trumpai pristatė pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų atnaujinimo žingsnius, infografiką, paskatino dalyvauti NŠA organizuojamose viešosiose konsultacijose. Rajono mokytojų metodinių būrelių pirmininkai pasidalino savo patirtimis, kas jau nuveikta šiuo klausimu dalykiniuose būreliuose.

Pasitarimo pabaigoje aptartos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo kryptys, kovo mėn. numatomos Molėtų rajono mokytojų metodinės dienos tema, formatas.