Naujos knygos Molėtų švietimo centro bibliotekoje                                                                                       

 

EDUKOLOGIJA

1. A. Mickūnas. Mokykla, mokytojai, mokiniai. Versus aureus, 2014

Vienas iškiliausių lietuvių išeivijos filosofų Algis Mickūnas knygoje kalba apie fenomenologiją ir jos reikšmę lavinant ir auklėjant jauną žmogų, apie vaisingą dialogą ir polilogą tarp mokytojų ir mokinių, asmens atsakomybę ir kultūrinimą, pavienio asmens ir bendruomenės ryšį, integralumą ir kalbą, lietuvių kalbos ir mitologijos santykį, mąstymą, pasaulio patyrimą ir daugelį aktualių šiandienos dalykų, kurie būtini mūsų mokyklai, mokytojams ir mokiniams.

2. V. Indrašienė, G. Žibėnienė. Pasiekimų vertinimas ir įsivertinimas. Mykolo Romerio universitetas, 2014

Tai vadovėlis, skirtas studentams plačiau susipažinti su pasiekimų ir pažangos vertinimo ypatumais, mokytis praktiškai taikyti vertinimo ir įsivertinimo metodus. Jis taip pat bus naudingas mokytojams ir kitiems švietimo sistemos darbuotojams, siekiantiems tobulinti ugdomąją veiklą. Leidinyje analizuojama vertinimo samprata ir prasmė, aptariami vertinimo tikslai ir principai, apžvelgiami pagrindiniai vertinimo planavimo aspektai, aptariami vertinimo būdai, tipai, pristatomi įvairūs pasiekimų ir pažangos vertinimo bei įsivertinimo metodai ir strategijos.

3. A. Havard. Dora lyderystė. Asmenybės formavimo kelias. UAB „Katalikų pasaulio leidiniai“, 2014

Knygoje pristatomos svarbiausios žmogiškosios dorybės, kurios būtinos lyderiams. Aptariama, kaip lyderiai jas ugdo, parodoma, kokią įtaką dorybės daro savirealizacijai, kalbama apie dieviškųjų tikėjimo, vilties ir meilės dorybių didingumą bei poveikį lyderystei.

4. L. Šimanskienė, A. Seilius. Komandos: samprata, kūrimas, vadovavimas. Klaipėdos universiteto leidykla, 2009

Monografijoje, remiantis daugelio mokslinių darbų analize, asmeniniais autorių tyrimais ir patirtimi, teigiama, kad nepaisant skirtingų autorių teorinių požiūrių į komandų kūrimą ir vadovavimą joms, neatmetant net ryškių prieštaravimų, pakanka teorinių argumentų, kad organizacijoje sukūrus savitą sistemą, galima kurti produktyviai veikiančias komandas.

 

   KVIEČIAME NAUDOTIS!