Projektai

Projektas „Koordinuotai mokiniams teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų modelio diegimas Molėtų rajone“

Projektas „Pozityvios tėvystės įgūdžių ugdymas Molėtuose“

Projektas „Atrask save“

Projektas „Kokybiškas profesinis konsultavimas, teikiant karjeros paslaugas jaunimui“, EG-2014-P(PO)-156, finansuojamas Erasmus+ programos, kurią Lietuvos Respublikoje administruoja Švietimo mainų paramos fondas

LEADER programos projektas

„Molėtų rajono kaimo gyventojų anglų k. mokymas, didinant jų aktyvumą ir bendradarbiavimo galimybes“ Nr. LEADER-11-MOLĖTAI-02-016

Projektas „Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias kompetencijas (II etapas)“ Suaugusiųjų mokymų pagal 19 modulių 25 savivaldybėse

Molėtų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektas

 „Socialinio atsparumo stiprinimas rajono bendruomenėse“  

Molėtų rajono savivaldybės projekto „Neformaliojo švietimo programos, papildančios bendrojo lavinimo mokyklose ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose vykdomas programas“ programa „Mokinių pilietiškumo ugdymas dalyvaujant savivaldos veiklose“

Projektas Nr. LT-12-186-2010-R5 „Visi mes gimę po viena saule“

Bendradarbiaujame projektuose

Molėtų švietimo centras - partneris Neformaliojo vaikų švietimo finansuojamo projekto „Būk detektyvas, kurį vykdo Radviliškio rajono savivaldybės švietimo ir sporto paslaugų centro Suaugusiųjų ir jaunimo neformaliojo ugdymo skyrius.

Molėtų švietimo centras - partneris projekto  „Mokyklų bendruomenių, kultūros, švietimo įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų partnerystės tinklo kūrimas, diegiant inovacijas ugdymo procese“ , kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-093, finansuojamo Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos bendrojo finansavimo lėšomis, kurį vykdo Biržų rajono pagalbos mokiniui, mokytojui ir mokyklai centras. 

Molėtų švietimo centras - partneris projekto „Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo ir perkvalifikavimo sistemos plėtra“ Nr. VP1-2.2-ŠMM-02-V-01-006, kurį vykdo Ugdymo plėtotės centras.