Psichologinės pagalbos teikimas švietimo pagalbos tarnyboje

 

Psichologinę pagalbą teikia psichologai, kurių kvalifikacija atitinka LR švietimo įstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Pagalbos gavėjai - mokiniai, besimokantys mokykloje, ir vaikai gyvenantys savivaldybės teritorijoje, bet nesimokantys Mokykloje.

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą Pagalbą laikoma konfidencialia. Esant būtinybei, ji gali būti teikiama tik švietimo pagalbos specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu (nepažeidžiant psichologo profesinės etikos reikalavimų).

Psichologinė pagalba skirta: stiprinti mokinių (vaikų) psichologinį atsparumą ir psichikos sveikatą, prevencinėmis priemonėmis skatinti saugios ir palankios ugdymuisi aplinkos Mokykloje kūrimą, padėti mokiniams (vaikams) atgauti dvasinę darną, gebėjimą gyventi ir mokytis, aktyviai bendradarbiaujant su jų tėvais (globėjais, rūpintojais).

Švietimo pagalbos tarnyboje dirbančio psichologo veiklos sritys:

  • konsultavimas: mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų nustatymas, tiesioginio poveikio būdų numatymas, darbas su mokiniu (vaiku) taikant psichologinio konsultavimo technikas, mokinių (vaikų), turinčių bendravimo, elgesio, emocinių, tarpusavio santykių, mokymosi problemų, patyrusių traumą (išgyvenusių netektį, patyrusių smurtą, turinčių priklausomybių ir kitais atvejais) individualus ar/ir grupinis konsultavimas, bendradarbiavimas su tėvais (globėjais, rūpintojais), mokytojais ir kitais su mokinio (vaiko) ugdymu susijusiais asmenimis, rekomendacijų jiems teikimas;

  • įvertinimas: psichologinis vaiko įvertinimas siekiant nustatyti mokinio (vaiko) galias ir sunkumus, raidos  ypatumus, asmenybės ir ugdymosi problemas, specialiuosius ugdymosi poreikius, bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais;

  • švietimas: Mokyklų bendruomenių švietimas vaiko raidos psichologijos, pedagoginės ir socialinės psichologijos, psichologinių problemų prevencijos klausimais;

  • psichologinių problemų prevencija: Mokyklų, savivaldybės teritorijoje esančių vaikų globos namų mokinių (vaikų) grupių psichologinių problemų prevencijos įvertinimas, prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas, pagalba mokyklos vaiko gerovės komisijai krizės Mokykloje metu (psichologinių krizių Mokykloje intervencija ir postvencija (įvykus savižudybei, smurto atvejai ar kt.).

 

Psichologinė pagalba Tarnyboje mokiniui (vaikui) teikiama, kai kreipiasi:

  • mokinys (vaikas) (savarankiškai);

  • mokinio (vaiko) tėvai (globėjai, rūpintojai);

  • Mokyklos vaiko gerovės komisijos pirmininkas (jo nesant - jo pavaduotojas arba kitas mokyklos vadovo įgaliotas Mokyklos vaiko gerovės komisijos narys), kai mokinys siunčiamas Mokyklos vaiko gerovės komisijos sprendimu, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą dėl nuodugnaus mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo (komisijai numačius, kad mokinį būtų tikslinga ugdyti pagal pritaikytą programą) arba psichologinio konsultavimo;

  • Vaiko teisių apsaugos tarnyba, Mokykloje nesant psichologo.

Teikiama Pagalba gali būti derinama su socialine pedagogine, specialiąja pedagogine ir specialiąja pagalba.