Profesinio orientavimo veiklų rajone organizavimas ir koordinavimas

 

Molėtų r.  švietimo pagalbos tarnyba

 

Profesinį orientavimą reglamentuojantys dokumentai

 

Profesinio orientavimo vykdymo tvarkos aprašas

 

Bendrojo ugdymo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų mokinių ugdymo karjerai modelis

 

Ugdymo karjerai bendroji programa