Specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimas

Jei tėvai ar mokytojai pastebi, kad vaikui sunkiai sekasi įsisavinti bendrojo ugdymo programą, jis nuolat gauna neigiamus mokymosi pasiekimų vertinimus mokykloje, yra verta įsitikinti, ar vaikai turi reikiamus ugdymosi gebėjimus, ar ugdymo procese jam nereikalinga papildoma pagalba.

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje (toliai Tarnyba) specialistų komanda (psichologai, specialieji pedagogai, logopedai) atlieka asmenų nuo 3 m. iki 18 m. (iki 21 m., jei jis mokosi bendrojo ugdymo įstaigoje) išsamų specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimą.

Įvertinimo tvarka

Į Tarnybą gali kreiptis tėvai (vaiko globėjai, rūpintojai) tiesiogiai arba švietimo įstaigos Vaiko gerovės komisiją, gavusi vaiko tėvų (globėjų) sutikimą raštu.

Švietimo įstaigos Vaiko gerovės komisija, nusprendusi, kad mokiniui yra tikslinga pritaikyti ikimokyklinio ugdymo programą, priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą ar bendrojo ugdymo bendrąsias programas ir skirti specialųjį ugdymąsi.

  Atvykdami į Tarnybą atsineša:

- mokytojo anketą arba vaiko stebėjimo kortelę (jei vaikas ugdomas ikimokyklinėje įstaigoje);

- jei vaikas kreipiasi pirmą kartą: tėvų sutikimą (6 priedas), tėvų prašymą (9 priedas) ir pažymą dėl spec. ugdymosi poreikių (5 priedas)

- jei vaikas kreipiasi pakartotinai: tėvų sutikimą (6 priedas), tėvų prašymą (9 priedas), pažymą dėl spec. ugdymosi poreikių (5 priedas), ugdymosi pasiekimų aprašą (3 priedas);

- išrašą iš vaiko medicininių dokumentų (jei vaikas turi sveikatos problemų);

- neįgalumo pažymėjimą (jei nustatytas);

- vaiko lietuvių k. ir matematikos sąsiuvinius, piešinius.

  Svarbu:

- pirmą kartą į Tarnybą vaiką atveda vienas iš tėvų, nes specialistai turi surinkti vaiko anamnezę: duomenis apie gimimo ir raidos ypatumus, socialinę vaiko aplinką, sunkumų atsiradimo ir pasireiškimo istoriją, gautą pagalbą ir pan.;

- kadangi vertinimo tikslas yra išsiaiškinti turimus vaiko potencialius gebėjimus, vertinimas yra atliekamas iš ryto, kol vaikas yra nepavargęs. Dažnai apsilankyti tenka keletą kartų: pas psichologą, kur atliekamas skirtingų intelekto funkcijų įvertinimas; pas specialųjį pedagogą, kuris nustato žinių, mokėjimų, gebėjimų lygį ir jų atitiktį ugdymo programoms; logopedą, kuris įvertina kalbos ir komunikacijos sutrikimus;

- specialistai tėvams, vaikui ir jį ugdantiems mokytojams pateikia išsamias išvadas apie vaiko gebėjimų stipriąsias ir silpnąsias puses, rekomenduoja tolimesnius ugdymo būdus ir reikalingą jam pagalbą.

Į tarnybą dėl pakartotinio įvertinimo gali kreiptis mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir sava iniciatyva.

Būtina išankstinė registracija tel. (8 383) 51892 arba specialistų nurodytais telefonais.