Logopedinės pagalbos teikimas švietimo pagalbos tarnyboje

Logopedinę pagalbą teikia logopedai, kurių kvalifikacija atitinka LR švietimo įstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Pagalbos gavėjai Tarnyboje - ikimokyklinio amžiaus vaikai ir mokiniai, besimokantys rajono švietimo įstaigose, ir vaikai, gyvenantys savivaldybės teritorijoje, bet nesimokantys ugdymo įstaigoje.

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą Pagalbą laikoma konfidencialia. Esant būtinybei, ji gali būti teikiama tik švietimo pagalbos specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu (nepažeidžiant logopedo profesinės etikos reikalavimų).

Logopedinės pagalbos paskirtis: didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą; šalinti įvairius kalbėjimo ir kalbos sutrikimus.

 

Švietimo pagalbos tarnyboje dirbančio logopedo veiklos sritys:

  • vertinimas ir konsultavimas: mokinio (vaiko) vertinimas, siekiant nustatyti jo kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, rašymo, skaitymo sunkumų lygį, specialiuosius ugdymosi poreikius bei jų lygį. Vaiko vertinimo išvados rengiamos bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais. Rekomendacijų pedagogams bei tolimesnio darbo si mokiniu rengimas. Tėvų konsultavimas apie pagalbos būdus vaikui namuose, individualių kalbos korekcijos būdų sudarymas.

  • korekcija: vaiko (mokinio) kalbos lavinimo pratybų vedimas: tarties korekcija, foneminės klausos, rišliosios, gramatiškai taisyklingos kalbos, smulkiosios bei bendrosios motorikos lavinimas.

  • švietimas: metodinės pagalbos mokytojams, pagalbos mokiniui, specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais. Specialiojo ugdymo naujovių skleidimas ir diegimas.

  • pedagoginių problemų prevencija: prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

 

Į logopedą kreipiasi:

  • Tėvai/globėjai, pedagogai, ugdymo įstaigų logopedai, specialieji pedagogai, kai mokinys/vaikas (iki 21 m.) turi kalbėjimo ir kalbos sutrikimų bei mokymosi (ugdymosi) sunkumų.

  • Pedagogai, logopedai, specialieji pedagogai dėl metodinės pagalbos (paskaitų, seminarų), konkrečių patarimų, ugdant specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčius ikimokyklinio bei mokyklinio amžiaus vaikus.