Spec. pedagoginės pagalbos teikimas švietimo pagalbos tarnyboje

Specialiąją pedagoginę pagalbą teikia specialieji pedagogai, kurių kvalifikacija atitinka LR švietimo įstatyme nustatytus kvalifikacinius reikalavimus.

Pagalbos gavėjai Tarnyboje - mokiniai, besimokantys Mokykloje ir vaikai, gyvenantys savivaldybės teritorijoje, bet nesimokantys Mokykloje.

Informacija apie Pagalbos gavėjus, jų problemos turinį ir teiktą Pagalbą laikoma konfidencialia. Esant būtinybei, ji gali būti teikiama tik švietimo pagalbos specialistams ar kitiems asmenims, kurie yra susiję su mokinio (vaiko) asmenybės ir ugdymosi problemų sprendimu (nepažeidžiant spec. pedagogo profesinės etikos reikalavimų).

Specialiosios pedagoginės pagalbos paskirtis: didinti asmens, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymosi veiksmingumą.

 

Švietimo pagalbos tarnyboje dirbančio spec. pedagogo veiklos sritys:

  • įvertinimas ir konsultavimas: mokinio (vaiko) vertinimas, siekiant nustatyti jo žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms, specialiuosius ugdymosi poreikius ir jų lygį. vaiko vertinimo išvados rengimas bendradarbiaujant su kitais Tarnybos specialistais. Rekomendacijų pedagogams dėl tolimesnio darbo su mokiniu rengimas. tėvų konsultavimas apie pagalbos būdus vaikui namuose. Ugdymo įstaigos rekomendavimas, kurioje vaikui gali būti suteikta reikalinga specialioji pedagoginė pagalba.

  • korekcija: vaiko (mokinio) pažintinių funkcijų bei mokymosi įgūdžių lavinimo pratybų vedimas.

  • švietimas: metodinės pagalbos mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams ir tėvams (globėjams, rūpintojams) mokinio (vaiko) pažinimo, specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių (vaikų) ugdymo bei jo organizavimo, įvairių specialiųjų pedagoginių problemų sprendimo klausimais. Specialiojo ugdymo naujovių skleidimas ir diegimas.

  • pedagoginių problemų prevencija: prevencinių priemonių bei programų rengimas, organizavimas ir įgyvendinimas.

 

Į specialųjį pedagogą kreipiasi:

  • Tėvai/globėjai, pedagogai, specialieji pedagogai, kai mokinys/vaikas (iki 21 m.) patiria mokymosi (ugdymosi) sunkumų.

  • Pedagogai, specialieji pedagogai dėl metodinės pagalbos (paskaitų, seminarų), konkrečių patarimų, ugdant specialiųjų poreikių moksleivius.