Skaitmeninio raštingumo kursai

 

Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas), tipas

„Pedagogo profesijos aprašas“, „Reikalavimai mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaitmeninio raštingumo programoms“ aprašas (LR ŠMM ministro 2007 m. kovo 29 d. įsakymas Nr. ISAK-555, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2018 m. birželio 25 d. įsakymo Nr. V-598 redakcija) reglamentuoja ir skatina tobulinti mokytojų skaitmenines kompetencijas. Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosios programos, patvirtintos LR ŠMM ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433, numato IKT taikymo ugdymo procese plėtrą, skatina mokytojus naudoti IKT ir šiuolaikinius ugdymo metodus, individualizuoti ir efektyvinti ugdymo procesą.

Programa skirta mokytojams, turintiems kompiuterinio raštingumo pagrindus. Ji tobulina dalyvių informacijos valdymo, komunikavimo, skaitmeninio turinio kūrimo, saugumo, skaitmeninio mokymo ir mokymosi kompetenciją.  Didelis dėmesys programoje skiriamas mokytojų tarpusavio bendravimui elektroninėje erdvėje, „Debesų kompiuterijos“ taikymui, IKT įrankių taikymo ugdymo procese asmeninės patirties refleksijai.

Programa parengta pagal Molėtų menų mokyklos mokytojų pageidavimus.

Darbo formos: paskaita, praktinė individuali veikla su kompiuteriu, darbas grupėse, diskusijos, refleksija.

Programos trukmė – 70 akad. val. (30 kontaktinių val., 40 val. – savarankiško darbo).