Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyba įtraukta į autizmo spektro mokyklų tinklą

Ugdymo plėtotės centras, vykdydamas Valstybinę švietimo strategiją ir įgyvendindamas elgesio ir emocijų bei kitų raidos sutrikimų turinčių vaikų integracijos į švietimo sistemą priemones, subūrė autizmo spektro švietimo įstaigų tinklą, kuris stiprins įstaigų kompetencijas autizmo spektro sutrikimo srityje. Ugdymo plėtotės centras teiks metodinę ir konsultavimo pagalbą mokykloms bei organizuos ir koordinuos autizmo spektro mokyklų tinklo veiklas.

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialistės L. Repšienė ir E. Rožėnienė yra atsakingos už šių veiklų organizavimą ir koordinavimą Molėtų rajone.

Numatyta suorganizuoti dvi konsultacijas, kaip ugdyti elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus (tame tarpe ir autizmo spektro).

Balandžio mėn. planuojamas seminaras „A. spektro vaikų socialinių įgūdžių lavinimas“, skirtas socialiniams pedagogams, ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo pedagogams.

Metų eigoje vyks „keturšaliai“ (tėvų-mokytojų-mokyklos švietimo pagalbos specialistų-Molėtų r. švietimo pagalbos tarnybos specialistų) susitikimai mokyklose, sprendžiat kylančius ugdytinių, turinčių elgesio ir emocijų sutrikimų turinčių vaikų (taip pat ir autizmo spektro) ugdymo(si) klausimus.

Molėtų r. švietimo pagalbos tarnyboje visuomet laukiami tėvai, auginantys elgesio ir emocijų sutrikimų turinčius vaikus (taip pat ir autizmo spektro), jei kyla įvairūs ugdymo bei auklėjimo klausimai.

Nuotraukoje autizmo spektro švietimo įstaigų tinklo koordinatoriai.