Pedagoginė psichologinė pagalba

 

Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai

 

Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymas

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas

2017 m. rugpjūčio 30 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-663 „Dėl psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2017 m. rugpjūčio 30 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr. V-662 „Dėl pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymas Nr. V-1795 „Dėl mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

2003 m. gruodžio 24 d. LR švietimo ir mokslo ministro įsakymas Nr.ISAK-1880 „Dėl savivaldybės pedagoginės psichologinės tarnybos pavyzdinių nuostatų“